تکنیکال

توسط علی نجفی در 1401/12/07

آگاس-صندوق س.هستی بخش آگاه-س

آزاد

#آگاس در کانال صعودی هدف اول سقف کانال

دیدگاه کاربران