بررسی روند زاگرس

توسط سارا جعفری در Invalid date (ویرایش شده در 1402/03/01)

زاگرس-پتروشیمی زاگرس

آزاد

سهم در نتیجه معاملات خود به بازه قیمتی ۱۸۲۰۰ تومان رسیده است که با توجه به کندل آخر، تراز ۰.۳۸۲ ریتریسمنت شکسته شده و در صورت ایجاد کندل تثبیت زیر سطح گفته شده، احتمال کاهش قیمت تا محدوده بازه ۱۴۵۰۰ تومانی برای سهم وجود دارد.

دیدگاه کاربران