مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه

#آبادا-روزانه

توسط آرمین حسینی در 1402/06/27 (ویرایش شده در 1402/06/28)

آبادا-تولید نیروی برق آبادان

آزاد

سهم در یک کانال صعودی قراردارد و در حال حاضر در کف کانال می باشداز لحاظ زمانی هم تا اواسط مهر فرصت اصلاح دارد از بابتی سهم در حالت فاز شک می تواند باشد این خود نشان تغییر روند و جنس روند سهم هم کارکشن می باشد.

دیدگاه کاربران