تخته سیاه (242 مورد)

VIP
ارزندگی قیمت «دفارا» و «دپارس»/ کف قیمت «شستا» بسته شده است؟
 • پیشنهاد سرمایه گذاری
 • 16 ساعت پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
بررسی تارگت «ونوین» در میان مدت/ شرایط مناسب «کاما» در نقاط فعلی
 • پیشنهاد سرمایه گذاری
 • 4 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
توجه به «شیراز» به دنبال افت قیمت سهم/ سود امسال «خموتور» چقدر است؟
 • پیشنهاد سرمایه گذاری
 • 7 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
شایعات افزایش سرمایه در «دکوثر»/ توجه به «واحیا» با دید میان مدت
 • پیشنهاد سرمایه گذاری
 • 8 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
افزایش سرمایه در «غچین»/ «فاما» را با دید نوسان ببینید
 • پیشنهاد سرمایه گذاری
 • 9 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
جذابیت «فلوله» در منفی‌ها/ «خزامیا» به صف خرید می‌رسد؟
 • پیشنهاد سرمایه گذاری
 • 10 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
شایعاتی از تجدید سنگین در «زملارد»/ سود امسال «خریخت» چقدر است؟
 • پیشنهاد سرمایه گذاری
 • 11 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
آشنایی با سه سهم بنیادی در گروه بیمه/ تحقق سودهای عجیب در «ومهان»
 • پیشنهاد سرمایه گذاری
 • 14 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
جذابیت «رتکو» برای نوسان در صورت تکرار سود
 • پیشنهاد سرمایه گذاری
 • 15 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...
VIP
زمزمه 830 ریال سود در «کحافظ»/ بهبود «وسدید» با بازگشایی احتمالی امروز
 • پیشنهاد سرمایه گذاری
 • 16 روز پیش

در تخته سیاه امروز به بررسی اثرات گزارش‌های کدال بر شرکت‌ها می‌پردازیم و آخرین اخبار، شنیده‌ها، شفاف‌سازی‌ها و... را مرور می‌...

ادامه مطلب...