باتوجه به روند نرخ بهره چشم‌انداز مثبتی برای بازار متصور نیستیم

صنعت نیروگاهی می‌تواند برای سرمایه‌گذاری جذاب باشد.

سیمین سعیدی نویده

دیدگاه کاربران