باید در انتظار ورود پول هوشمند به بازار بود

خبر تجدید ارزیابی شرکت ها نوید حمایت از بازار را به سرمایه گذار می‌دهد

سیمین سعیدی نویده

دیدگاه کاربران