کم‌توجهی به بازار

به گزارش آوی‌آگاه؛ سید حمید میرمعینی از کارشناسان بازار سرمایه، عنوان کرد: جریان نقدینگی فعلا به سمت بازار سرمایه هدایت نمی‌شود. دولت هیچ عزم یا تمایلی برای ایجاد رونق بازار سرمایه ندارد. دولت با نیاتی از جمله این که بازار خوبی برای فروش اوراق خود داشته باشد، تامین کسری بودجه از این محل. از طرفی عدم اعتماد دولت باتوجه‌به تجربیات گذشته نسبت با بازار سرمایه موجب کم‌توجهی به بورس شده است. این مساله نمود دارد که رشد بازار سرمایه بیش از این که آثار مثبتی برای دولت به همراه داشته باشد، باعث ایجاد دردسرهای برای او شود.

اعظم گلبری

دیدگاه کاربران