حمایت‌های دستوری، بخش تقاضا را در بازار تقویت نکرد

در این پادکست امیر حسین جنانی کارشناس بازار سرمایه به عدم تاثیر گذاری حمایت های دستوری اخیر در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: دولت تا جایی که توانسته،شرایط رکودی را در بازار تشدید کرده است.

سیمین سعیدی نویده

دیدگاه کاربران