بررسی وضعیت بنیادی شکام

شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران در دسته شرکت های دانش بنیان قرار داشته و در برخی محصولات تنها تولید کننده داخلی با انحصار در تولید بوده و نرخ های فروش آن در اختیار شرکت است. طرح های توسعه آتی شرکت نیز از جمله مزایای مهم شکام در تکمیل زنجیره تکمیل محصولات و سبد محصولات می باشد. در اختیار داشتن ژانراتور برق به منظور تامین برق واحدهای کارخانه نیز از جمله نقاط قوت شکام می باشد.

سیمین سعیدی نویده

دیدگاه کاربران