بررسی روند سودآوری و هزینه‌های مالی غبشهر

باتوجه برآوردهای صورت گرفته در این تحلیل و نحوه قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت توسط سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و ریسک افزایش قیمت نهاده‌های تولید و هزینه‌های شرکت متناسب با تورم، شاهد کاهش چشمگیر سود غبشهر برای سال مالی 1403 خواهیم بود.

سیمین سعیدی نویده

دیدگاه کاربران