"وپست" سهم متحول شده گروه بانکی

مهم‌ترین رویداد حال حاضر برای گروه بانکی، ابلاغ جریمه‌های مالیاتی به دلیل عدم پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن است. این مالیات که مبالغ سنگینی دارد، و در صورت قطعی شدن و عدم تعدیل می‌تواند برخی بانک‌ها را به ناحیۀ زیان خالص وارد کند، در پست بانک رقم نسبتاً کمتری دارد. چرا که بانک مرکزی طبق محاسبات خود سهمیۀ تسهیلات تکلیفی کمتری برای وپست معین کرده و این بانک هم در مقایسه با بسیاری از بانک‌ها درصد بیشتری از تکلیف خود را محقق کرده است. برآوردهای اولیه حاکی از تأثیر کمتر از 5 درصدی این جریمه در سود خالص سال جاری است که به این ترتیب، می‌توان گفت وپست درمیان سهم‌های بانکی کمترین صدمه را از این محل خواهد دید.

سیمین سعیدی نویده

دیدگاه کاربران