چه صنایعی در شرایط فعلی برای سرمایه گذاری امن هستند؟

در سال جدید میلادی سرنوشت بازارهای جهانی چه خواهد بود؟

سیمین سعیدی نویده

دیدگاه کاربران