ریسک جنگ در منطقه در حال کاهش است

نرخ تورم کار را در بودجه بندی دولت هم سخت کرده است.

سیمین سعیدی نویده

دیدگاه کاربران