چشم‌انداز ولبهمن در شرایط اشباع بازار خودرو چه خواهد بود

وضعیت فعلی بازار خودرو که به سمت اشباع پیش می‌رود، و با توجه به شرایط عملیاتی شرکت و ارتباط آن با شرکت مادر، گروه بهمن، می‌توان ولبهمن را از سهم‌های بنیادی گروه لیزینگ دانست و آن را در کنار ولساپا، دو گزینۀ مطلوب از این صنعت معرفی کرد، که اولی سهمی با اطمینان بیشتر و ریسک کمتر و دومی سهمی با ریسک‌ بالاتر و به تبع آن امکان دستیابی به بازدهی بالاتر ارزیابی می‌شود.

سیمین سعیدی نویده

دیدگاه کاربران