محصولات فروشگاه

ویژه مشتریان حقیقی

دسترسی VIP یک ماهه
استفاده از تمامی مطالب به مدت ۱ ماه
6,000,000 ریال
یک ماه
دسترسی VIP سه ماهه
استفاده از تمامی مطالب به مدت ۳ ماه
15,300,000 ریال
3 ماه
دسترسی VIP شش ماهه
استفاده از تمامی مطالب به مدت ۶ ماه
28,800,000 ریال
6 ماه
دسترسی VIP یک ساله
استفاده از تمامی مطالب به مدت ۱ سال
54,000,000 ریال
یک سال
دسترسی یک ماهه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری
استفاده از مطالب بخش پیشنهادهای سرمایه‌گذاری به مدت ۱ ماه
3,450,000 ریال
یک ماه
دسترسی یک ماهه تحلیل بنیادی
استفاده از مطالب بخش تحلیل بنیادی به مدت ۱ ماه
2,415,000 ریال
یک ماه
دسترسی یک ماهه تحلیل تکنیکال
استفاده از مطالب بخش تحلیل تکنیکال به مدت ۱ ماه
1,035,000 ریال
یک ماه

ویژه مشتریان حقوقی

دسترسی VIP یک ماهه
استفاده همزمان ۵ کاربر از تمامی مطالب سایت به مدت ۱ ماه
15,000,000 ریال
یک ماه
دسترسی VIP سه ماهه
استفاده همزمان ۵ کاربر از تمامی مطالب سایت به مدت 3 ماه
38,250,000 ریال
3 ماه
دسترسی VIP شش ماهه
استفاده همزمان ۵ کاربر از تمامی مطالب سایت به مدت ۶ ماه
72,000,000 ریال
6 ماه
دسترسی VIP یک ساله
استفاده همزمان ۵ کاربر از تمامی مطالب سایت به مدت ۱ سال
135,000,000 ریال
یک سال