محصولات فروشگاه

ویژه مشتریان حقیقی

دسترسی VIP یک ماهه
این محصول برای استفاده مشتریان حقیقی از کلیه مطالب به مدت یک ماه میباشد.
6,000,000 ریال
1 ماه
دسترسی VIP سه ماهه
این محصول برای استفاده مشتریان حقیقی از کلیه مطالب به مدت سه ماه میباشد.
15,300,000 ریال
3 ماه
دسترسی VIP شش ماهه
این محصول برای استفاده مشتریان حقیقی از کلیه مطالب به مدت شش ماه میباشد.
28,800,000 ریال
6 ماه
دسترسی VIP یک ساله
این محصول برای استفاده مشتریان حقیقی از کلیه مطالب به مدت یک سال میباشد.
54,000,000 ریال
1 سال
دسترسی یک ماهه تحلیل بنیادی
این محصول برای استفاده مشتریان از کلیه مطالب بخش تحلیل بنیادی به مدت یک ماه میباشد.
2,415,000 ریال
1 ماه
دسترسی یک ماهه تحلیل تکنیکال
این محصول برای استفاده مشتریان از کلیه مطالب بخش تحلیل تکنیکال به مدت یک ماه میباشد.
1,035,000 ریال
1 ماه
دسترسی یک ماهه پیشنهادهای سرمایه گذاری
این محصول برای استفاده مشتریان از کلیه مطالب بخش پیشنهادهای سرمایه گذاری به مدت یک ماه میباشد.
3,450,000 ریال
1 ماه

ویژه مشتریان حقوقی

دسترسی VIP یک ماهه
این محصول برای استفاده همزمان 5 کاربر از کلیه مطالب سایت به مدت یک ماه میباشد.
15,000,000 ریال
1 ماه
دسترسی VIP سه ماهه
این محصول برای استفاده همزمان 5 کاربر از کلیه مطالب سایت به مدت سه ماه میباشد.
38,250,000 ریال
3 ماه
دسترسی VIP شش ماهه
این محصول برای استفاده همزمان 5 کاربر از کلیه مطالب سایت به مدت شش ماه میباشد.
72,000,000 ریال
6 ماه
دسترسی VIP یک ساله
این محصول برای استفاده همزمان 5 کاربر از کلیه مطالب سایت به مدت یک سال میباشد.
135,000,000 ریال
1 سال