واچ لیست (386 مورد)

VIP
«خودرو»، «ذوب» و «کیسون» را با دید نوسانی دنبال کنید
 • واچ لیست
 • در 3 ساعت

در این گزارش به بررسی نمادهایی که از نظر تحولات بنیادی، نموداری، اخباری و... بیشتر مورد توجه بازار سرمایه هستند، می‌پردازیم....

ادامه مطلب...
VIP
«فخوز» را با دید بنیادی و «فسپا» را با دید نوسانی دنبال کنید
 • واچ لیست
 • 3 روز پیش

در این گزارش به بررسی نمادهایی که از نظر تحولات بنیادی، نموداری، اخباری و... بیشتر مورد توجه بازار سرمایه هستند، می‌پردازیم....

ادامه مطلب...
VIP
آشنایی با چند نماد نوسانی با دید ریسک زیاد
 • واچ لیست
 • 4 روز پیش

در این گزارش به بررسی نمادهایی که از نظر تحولات بنیادی، نموداری، اخباری و... بیشتر مورد توجه بازار سرمایه هستند، می‌پردازیم....

ادامه مطلب...
VIP
جذابیت «خودرو» در منفی‌ها و با دید نوسانی و «خبهمن» با دید بنیادی
 • واچ لیست
 • 5 روز پیش

در این گزارش به بررسی نمادهایی که از نظر تحولات بنیادی، نموداری، اخباری و... بیشتر مورد توجه بازار سرمایه هستند، می‌پردازیم....

ادامه مطلب...
VIP
بررسی «کرومیت» و «قلرست» با دید نوسانی و ریسک بالا
 • واچ لیست
 • 6 روز پیش

در این گزارش به بررسی نمادهایی که از نظر تحولات بنیادی، نموداری، اخباری و... بیشتر مورد توجه بازار سرمایه هستند، می‌پردازیم....

ادامه مطلب...
VIP
«خفنر» را با دید میان‌مدت و بنیادی دنبال کنید
 • واچ لیست
 • 7 روز پیش

در این گزارش به بررسی نمادهایی که از نظر تحولات بنیادی، نموداری، اخباری و... بیشتر مورد توجه بازار سرمایه هستند، می‌پردازیم....

ادامه مطلب...
VIP
توجه به سه سهم «فاراک»، «لپارس و «غمارگ» با دید نوسانی و ریسک بالا
 • واچ لیست
 • 10 روز پیش

در این گزارش به بررسی نمادهایی که از نظر تحولات بنیادی، نموداری، اخباری و... بیشتر مورد توجه بازار سرمایه هستند، می‌پردازیم....

ادامه مطلب...
VIP
بررسی «کرازی» با دید نوسانی و پس از بازگشایی
 • واچ لیست
 • 11 روز پیش

در این گزارش به بررسی نمادهایی که از نظر تحولات بنیادی، نموداری، اخباری و... بیشتر مورد توجه بازار سرمایه هستند، می‌پردازیم....

ادامه مطلب...
VIP
کدام سهم‌ها با دید بنیادی مورد توجه قرار می‌گیرند؟
 • واچ لیست
 • 12 روز پیش

در این گزارش به بررسی نمادهایی که از نظر تحولات بنیادی، نموداری، اخباری و... بیشتر مورد توجه بازار سرمایه هستند، می‌پردازیم....

ادامه مطلب...
VIP
جذابیت «فخوز» با دید بنیادی و «فسپا» با دید نوسانی
 • واچ لیست
 • 14 روز پیش

در این گزارش به بررسی نمادهایی که از نظر تحولات بنیادی، نموداری، اخباری و... بیشتر مورد توجه بازار سرمایه هستند، می‌پردازیم....

ادامه مطلب...