بررسی کزغال و صنعت زغال‌سنگ

مصاحبه اختصاصی آوای‌آگاه؛ با رمضان کریتی‌ثانی مدیر عامل کزغال، در خصوص وضعیت کزغال و صنعت زغال‌سنگ.

اعظم گلبری

دیدگاه کاربران