بررسی ریسک ها و فرصت های شپدیس

نکته مورد توجه درمورد پتروشیمی پردیس این است که ذخیره‌سازی این شرکت با سایر اوره‌سازان متفاوت بوده و تنها ۲۰ روز توان ذخیره سازی در شپدیس وجود دارد، با توجه به این موضوع حتی اگر نرخ‌های جهانی برای شرکت جذابیت نداشته باشد، به دلیل محدودیت شرکت در نگهداری، مجبور به فروش اوره خود خواهد شد.

تیم تحلیل

دیدگاه کاربران