بازار 1403 از نگاه کارشناسان

به گزارش آوای آگاه، علی ضیاچی، کارشناس بازار سرمایه؛ فردین آقابزرگی، مدیرعامل سبدگردان نیکان و محمد نوربخش، کارشناس بازار سرمایه روند بازار در سال 1403 را بررسی کردند.

ملیکا حمزه ئی

دیدگاه کاربران